Tuesday, February 28, 2017

تجمع اعتراضی هزاران بازنشسته و رانندگان شرکت اتوبوسرانی در تهران

صبح امروز ۱۰ اسفند ( ۲۸ فوریه) هزاران بازنشسته در اعتراض به وضعیت اسفبار معیشتی خود در مقابل مجلس رژیم دست به اعتراض زدند. فرهنگیان، پرستاران و دیگر کارمندان بازنشسته که علاوه بر تهران و استان البرز از استانهای خوزستان، خراسان رضوی، خراسان شمالی، گیلان، مازندران، اصفهان و مرکزی گرد آمده بودند شعار می دادند: «کارگر معلم اتحاد اتحاد »، «به پا خیز برای رفع تبعیض»، «تا حق خود نگیریم، از پا نمی نشینیم»، «معیشت منزلت...


No comments:

Post a Comment