Tuesday, February 28, 2017

تجمع اعتراضی کارخانه داران صنف چوب در تهران

روز دوشنبه ۹ اسفند کارخانه داران صنف چوب خاوران در اعتراض به پروژه چوبستانه در مقابل ساختمان شورای شهر رژیم در تهران تجمع کردند.
آنها با ساخت یک مجتمع خصوصی چوب اعتراض کردند.
یکی از معترضان گفت: روزهای نخست که به این منطقه نقل مکان کردیم این محل یک بیابان بود که با احداث کارخانه های چوب فروشی این منطقه تحت نظر صنف چوب فروشی به یک شهرک صنعتی تبدیل شد اما حال یک مجتمع خصوصی که نمی دانم برای چه ارگان یا ...


No comments:

Post a Comment