Tuesday, February 28, 2017

ایران – در صندوق توسعه ملی پولی نمانده!

زمانیکه طرح «حساب ذخیره ارزی» رژیم آخوندی طی سال های 79 الی 89 با شکست روبرو گردید، متولیان حکومت در برنامه توسعه پنجم! به فکر راه اندازی طرح دیگری بنام «صندوق توسعه ملی» گردیدند تا بدین سان مازاد درآمدهای اضافی از محل فروش نفت و گاز را برای «روز مبادا» وارد این صندوق نمایند.
حال باگذشت قریب چهار سال از بروی کارآمدن «دولت تدبیر و امید» معلوم گردیده که موجودی این صندوق به مانند تمامی دیگر پس اندازهای ارزی و غیرارزی، مانند صندوق فرهنگیان و یا صندوق بازنشستگان از سوی باندهای غارتگر و دزد آخوندی به یغما...


No comments:

Post a Comment