Tuesday, February 28, 2017

انزجار هموطنان بلوچ از سفر آخوند روحانی به زاهدان

سفر آخوند روحانی رئیس جمهور ولایت فقیه به زهدان با انزجار هموطنان بلوچ روبه روشد.
به رغم بسیج رژیم و ارگانهای دولتی، بساط سخنرانی این آخوند شیاد کساد بود و جمعیت کمی در آن شرکت کرده بودند.
در حالیکه هموطنانمان در سیستان و بلوچستان با تبعیض و سرکوب و اعدامهای وحشیانه رژیم آخوندی روبه رو هستند، آخوند روحانی در سخنرانی خود در زاهدان با...


No comments:

Post a Comment