Tuesday, February 28, 2017

اهواز - تجمع اعتراضی کارکنان گروه ملی فولاد

صبح امروز سه شنبه ۱۰ اسفند کارکنان گروه ملی فولاد اهواز در اعتراض به پرداخت نشدن چندین ماه حقوق عقب افتاده خود در مقابل استانداری رژیم در خوزستان تجمع کردند و خواستار پرداخت حقوق عقب افتاده خود شدند....


No comments:

Post a Comment