Tuesday, February 28, 2017

بحران درونی نظام بر سر نمایش انتخابات و تشدید حملات متقابل باندهای حکومتی


به دنبال اعلام رسمی کاندیداتوری روحانی برای دور دوم و نیش و کنایه های او به باند رقیب در سخنرانیهایش، مهره ها و رسانه های باند خامنه ای او را بیش از پیش زیر ضرب گرفته اند و بحران درونی رژیم بر سر نمایش انتخابات و جنگ قدرت و غارت تشدید شده است.
آخوند نوری همدانی از مهره های خامنه‌ای در حوزه قم در پاسخژژژ

No comments:

Post a Comment