Monday, February 27, 2017

خودزنی جمعی زندانیان سالن ۱۱ زندان گوهردشت کرج در اعتراض به شکنجه

روز یکشنبه ۸ اسفند ماه ۱۳۹۵ زندانیان عادی بند ۴ سالن ۱۱ زندان گوهردشت کرج پس از روزها شکنجه فیزیکی و روانی در اقدامی اعتراضی دست به خودزنی گروهی زدند که تعدادی از این زندانیان به علت وخامت جسمانی به بهداری زندان اعزام شدند. دژخیمان امنیتی و رئیس جنایتکار زندان گوهردشت در یک اقدام ضدانسانی به صورت وحشیانه با گارد سربازان و مزدوران شکنجه گر به سالن ۱۱ یورش برده و زندانیان را با باتوم مورد ضرب و شتم ...


No comments:

Post a Comment