Monday, February 27, 2017

اعتصاب کارگران شرکت پایندان در بوشهر

کارگران فاز سیزده پارس جنوبی شرکت پایندان و نیرو پژوه در بوشهر روز یکشنبه ۸ اسفند دست به اعتصاب زدند.
آنها در اعتراض به پرداخت نشدن دو ماه حقوق عقب افتاده و عیدی و سنوات اعتصاب کردند.
گردانندگان این شرکت کارگران را تهدید به اخراج کرده است و تا کنون سه نفر از آنها را هم تسویه ...


No comments:

Post a Comment