Monday, July 31, 2017

اعتراضات مردمی علیه ستم و چپاول حکومتی در شهرهای ایران

مردم به جان آمده میهنمان روزهای یکشنبه و دوشنبه در شهرهای تهران، رشت، سنندج و پاوه، اردبیل و بانه تجمع اعتراضی برگزار کردند.
در تهران از یکشنبه شب ۸ مرداد رانندگان تاکسی در فرودگاه بین المللی تهران در اعتراض به استفاده از اسنپ که باعث کاهش مسافران‌شان به میزان ۷۰ درصد شده است دست به اعتصاب ...


No comments:

Post a Comment