Monday, August 28, 2017

زندانیان اعتصابی مردم ایران و جامعه بین المللی را به حمایت از دادخواهی خود فرا می خوانند

اعتصاب غذای زندانیان سیاسی - شماره ۶
زندانیان سیاسی اعتصابی در زندان گوهردشت کرج با انتشار بیانیه یی عموم هموطنان را به همبستگی با حرکت حق طلبانه خود فراخواندند و از آنها خواستند که برای ایستادگی در مقابل خودسریها و قانون شکنی های استبداد دینی حاکم بر ایران یاری شان کنند . زندانیان مزبور که اکنون در سی امین روز اعتصاب غذای خود هستند از تمامی مجامع و ارگانهای حقوق بشری بین المللی خواستند از عموم زندانیان سیاسی و زندانیان اعتصابی بازدید کنند و برای دستیابی آنها به حقوقشان تلاش کنند.
زندانیان اعتصابی در این بیانیه می نویسند: «قریب به چهار دهه....


No comments:

Post a Comment