Tuesday, August 8, 2017

مهدی سامع: وامصیبتا!

روز جمعه ۲۳ تیر، موحدی کرمانی از منبَر نماز جمعه تهران با «وامصیبتا» گفتن به خطراتی که نظام ولایت فقیه را تهدید می کند پرداخت و گفت: «خطر بسیار بزرگ است، بسیار بزرگ است، بسیار بزرگ است، نظام را تهدید می کند». (رسانه ها)
این که نظام ولایت فقیه از کجا تهدید می شود و ولایت فرسوده خامنه ای چه میزان ظرفیت برای مهار این تهدید را دارد و تا چه زمانی می تواند در برابر آن مقاومت کند، مساله مورد بحث...


No comments:

Post a Comment