Thursday, August 31, 2017

پیام کمیته ایتالیایی برای ایران آزاد به زندانیان سیاسی در اعتصاب غذا

به زندانیان سیاسی ایرانی در اعتصاب غذا
کمیته ایتالیایی پارلمانترها و شهروندان برای ایران آزاد که از سالها قبل موضوع حقوق بشر در ایران و امید به آزادی، دمکراسی و صلح برای مردم ایران را دنبال میکند، به تعهد و به مبارزه شما که بدون خشونت و با ظرفیت بالای فداکاری بر علیه شکنجه و اذیت و آزار این رژیم، هدایت می شود درود می فرستد.
ما پارلمانترهای ایتالیایی از چند هفته قبل از وضعیت شما و از مقاومت شما مطلع شدیم و طی فراخوانی از مقامات ایتالیایی، اروپایی و سازمان ملل درخواست کردیم که از رژیم ایران بخواهند که حقوق بشر ...

No comments:

Post a Comment