Sunday, August 13, 2017

هشدار روزنامه حکومتی: مگر در همین عملیات مرصاد نبود که مجاهدین تا آستانه کرمانشاه پیشروی کرد

یک روزنامه باند روحانی وضعیت کنونی رژیم آخوندی را با شرایط پس از زهر آتش بس و عملیات کبیر فروغ جاویدان که حکومت آخوندی را به لرزه درآورد، مقایسه کرد.
روزنامه حکومتی قانون درباره بحرانهای کنونی رژیم نوشت: اگر به تمامیت این گرداب سهمگین نگاه کنیم، در می‌یابیم که در وضعیت نرمال و متعارفی از نظر منطقه‌ای و بین‌المللی نیستیم.....


No comments:

Post a Comment