Sunday, August 27, 2017

سرکوب اهل قلم در دیکتاتوری ولی‌فقیه

اعلان جنگ به اهل قلم، نویسندگان، شاعران، روزنامه‌نگاران و همچنین اهل فرهنگ و هنر در ایران به یقین ریشه در تاریخچه ننگین و مملو از ستم رژیم خودکامه ولی‌فقیه دارد.
در این راستا است که هر روز شاهد شکستن قلم‌ها و تعرض به حرمت ناشران و نویسندگان در جای‌جای کشور هستیم. آمار بسیار بالای دستگیری این قشر فرهیخته خود بهترین دلیل بر اعلان جنگی نابرابر ...


No comments:

Post a Comment