Tuesday, August 29, 2017

حمله وحشیانه نیروی سرکوبگر انتظامی به مردم معترض دیزین

این یورش وحشیانه زمانی به وقوع پیوست که مردم دیزین بخصوص زنان در برابر مأموران نیروی انتظامی که قصد تخریب یک خانه را داشتند مقاومت کرده و در برابر خودروی ون نیروهای انتظامی راگرفتند. در جریان این اقدام وحشیانه چندین نفر از معترضین بشدت آسیب دیدند....


No comments:

Post a Comment