Tuesday, August 29, 2017

همبستگی رانندگان شرکت واحد با خانواده زندانی سیاسی رضا شهابی

جمعی از رانندگان شرکت واحد در همبستگی با زندانی سیاسی رضا شهابی با خانواده وی دیدار کردند.
جمعی از رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران روز دوشنبه ششم شهریور در همبستگی با زندانی سیاسی رضا شهابی با خانواده وی دیدار کردند. 
در این دیدار رانندگان، خواهان آزادی فوری و بی‌قید و شرط این زندانی سیاسی و عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه شدند.
این رانندگان دستنوشته‌‌های داشتند که روی آن نوشته شده است:«جان رضا شهابی در خطر است» و «رضا شهابی آزاد باید گردد».
زندانی سیاسی رضا شهابی بیستمین روز اعتصاب غذای خود را....


No comments:

Post a Comment