Friday, August 11, 2017

۱۳ اعدام جمعی جنایتکارانه در بیرجند و بابل

رژیم ضدبشری آخوندی سحرگاه روز پنجشنبه ۱۹ مرداد دست کم ۱۳ زندانی را در بیرجند و بابل به دار آویخت.
۱۱  تن از این زندانیان به طور جمعی در زندان بیرجند حلق آویز شدند. یک زندانی نیز در زندان زابل اعدام شد.
امروز همچنین علیرضا تاجیکی در زندان عادل آباد شیراز اعدام شد. وی هنگام جرم انتسابی ۱۵ سال سن داشت و در زمان اعدام ۲۰ ساله بود.
اسامی و مشخصات هشت تن از اعدام شدگان بیرجند از این قرار است:
۱- خانی مری خالد، اهل اصفهان از بند ۱۰۵ زندان بیرجند
۲- برات عمادی، اهل درمیان از توابع بیرجند، از بند ۱۰۶ زندان بیرجند...


No comments:

Post a Comment