Thursday, August 31, 2017

بروکسل - همبستگی با زندانیان سیاسی اعتصابی در زندان گوهردشت کرج

تعدادی از خبرگزاری ها برای تهیه گزارش از این نمایشگاه شرکت کردند. 
شخصیتهای شرکت کننده در برنامه:
پرفسور اریک داووید، آقای آلخو ویدال، خانم جولی وارد نماینده پارلمان اروپا 
دو زندانی سیاسی سابق فرزاد مدد زاده و آرش محمدی که در سالهای اخیر از ایران خارج شده اند، در همبستگی با زندانیان سیاسی در حال اعتصاب گوهردشت، بعنوان شاهد در نمایشگاه شرکت کرده و تجارب خود از سیاهچهالهای رژیم ضدبشری آخوندی را در مصاحبه با رسانه ها بازگو کردند. 
حامیان مقاومت، شخصیتها و شهروندان بلژیکی ضمن....


No comments:

Post a Comment