Tuesday, August 29, 2017

هراس مهره رژیم از خطر خشم و اعتراض مردم محروم

دریک برنامه تلویزیون حکومتی، یک مهر رژیم در هراس از خطر خشم و اعتراض طبقات محروم به ابعاد وحشتناک سوء استفاده از دین توسط رژیم دجال آخوندی اعتراف کرد.
او گفت:‌ «این خیلی فوق العاده مهمه ما كجا داریم میریم؟ تا كی از سرمایه عظیمی به نام دین ما باید سو استفاده كنیم نه استفاده سو استفاده كنیم؟ به اعتقاد من ما بایستی سطح انتظاراتمون رو بیاریم پائین با این آرمانها و شعارها وداع كنیم  
ما بد كردیم بد كردیم ما سو استفاده های وحشتناكی از دین خدا كردیم من نظرم اینه كه متوقف كنیم و من می بینم میان همین طبقات محروم تر و مستضعف تر كه اعتراض ها و نارضایتی ها...


No comments:

Post a Comment