Sunday, August 27, 2017

محمد قرائی:‌ ما از شما آخوندها متنفریم!

کابینه دوم آخوند شیاد روحانی با همه افتضاحات و حاشیه‌هایش تشکیل شد و کارش را شروع کرد.
به نظرمیرسد به دلیل ترس ازانفجاراعتراضات در داخل و فشارهای فزاینده منطقه‌ای و بین‌المللی جناحین رژیم بسیار کوشیدند تا بظاهرباکمترین تنش و هیاهو، قال قضیه را بکنند. هرچند قانونمند شقه و شکاف در اعماق جریان دارد و دیری نخواهد پایید که رخ نشان خواهد داد. جناح اصلاح‌طلبان قلابی احساس می‌کنند کلاه گشادی سرشان رفته و انگشت‌به‌دهان، گیج و حیران حرفهایی می‌زنند. فریادشان به آسمان که روحانی به کف قول و قرارهایی....


No comments:

Post a Comment