Saturday, August 12, 2017

جنگ و جدال باندهای حکومتی و زهر شقه بر سر کابینه دوم آخوند روحانی

کشمکش بر سر وزیر زن و رو شدن عمق زن ستیزی آخوند روحانی
به دنبال فضاحت ترکیدن بادکنک «حقوق زنان» و قولهای آخوند روحانی در جریان نمایش انتخابات برای «بهره گیری از توان زنان فرهیخته در کابینه»، موج جدیدی از کشمکش بین باندهای موسوم به اصلاح طلب و اطرافیان آخوندی روحانی در گرفته است. در جریان این کشمکشها عمق زن ستیزی آخوند روحانی و شرکای سیاسیش برملا شده است. آنان به روش معمول دجالگرانه خود توپ راه نیافتن زنان رژیمی معتقد به ولایت فقیه به کابینه را در زمین خود زنان...


No comments:

Post a Comment