Tuesday, August 8, 2017

رسانه های رژیم:‌تورم بزرگ در راه است

رسانه‌های رژیم نوشتند: تورم برزگ در راه است و در صورت افزایش قیمتها که با سرازیر شدن حجم عظیم نقدینگی به بازارها همراه خواهد شد، امواج گرانی شدت خواهد یافت.
رسانه حکومتی نسیم آن لاین ۱۵ مرداد نوشت، دولت روحانی در  ۴۴ ماه گذشته بیشتر از کل هشت سال دولت احمدی‌نژاد پول چاپ ...


No comments:

Post a Comment