Friday, August 11, 2017

بحران نظام ولایت فقیه پس از بالاگرفتن شعارهای نه جلاد نه شیاد و هراس سرکردگان نظام

آخوند علم الهدی در نمایش جمعه مشهد، درباره بحران شقه رژیم و شکست خامنه ای در نمایش انتخابات و پیامدهای شعار نه جلاد نه شیاد، برای نظام ولایت فقیه گفت: «دارند استوانه نظام ولایت فقیه را سست و بی روح می کنند».
وی هم چنین از تحریم برنامه موشکی رژیم سوز و گداز کرد و با یاد آوری حرفهای خمینی در باره جنگ، نیاز حیاتی ولایت فقیه به جنگ افروزی برای بقا را مورد تاکید قرارداد.

وی گفت:‌ «تمام این فتنه ها این است که پایه های این نظام مقدس جمهوری اسلامی که استوانه این نظام ولی فقیه هست رو سست و بی روح کنند چه در داخل و چه در خارج که متاسفانه اذناب خارجی هم در ایران اسلامی دارند آب به آسیاب دشمن می ریزند آنانی که در ایران اسلامی اند پایه های نظام رو متاسفانه دارند تضعیف میکنند آب به آسیاب دشمن می ریزند به اونها هم اعلام میکنیم، جریان تقویت موشکی ما رو آقای من و شما امام عزیزمون فرمودند...


No comments:

Post a Comment