Monday, August 7, 2017

بی اطلاعی از زندانیان سیاسی زندان گوهردشت و نگرانی خانواده های آنها

خانواده های زندانیان سیاسی عقیدتی سالن ۱۲ که با یورش وحشیانه و خشونت و اجبار به سالن ۱۰ بند ۴ زندان گوهردشت منتقل شده اند؛ نگران وضعیت عزیزان در بند خود هستند.
خانواده ها می گویند که هیچ اطلاعی از این زندانیان در دست نیست.
پس از این انتقال وحشیانه این ۵۳ زندانی در شرایطی بسیار....


No comments:

Post a Comment