Sunday, August 27, 2017

م. سروش:‌ گفتند نه و رفتند

همچون شهاب سرکش در قلبِ شب فروزان
از جان خود گذشتند تا شب رسد به پایان
پر شور و پر طراوت شیدا و مست وعاشق
با خون خود سرودند اشعارِ نابِ عرفان

گفتند «نه» و رفتند تا در ظلام شبها
همچون ستاره روشن یا آذرخشِ رخشان

ماندند چون فسانه در یاد و خاطر ما
گلهای سرخ تبدار در ذهن باغ و بستان

هر گوشه ای شقایق سبقت گرفته از هم
صد دشت لاله گون شد در مقدم بهاران....


No comments:

Post a Comment