Wednesday, August 30, 2017

همبستگی و حمایت از جنبش دادخواهی قتل عام ۶۷ در شهر بلونیای ایتالیا

حامیان مقاومت ایران در شهر بلونیا در ایتالیا، در همبستگی با کارزار بین المللی جنبش دادخواهی، روز سه شنبه ۷ شهریور نمایشگاه عکس و کتاب برگزار کردند.


No comments:

Post a Comment