Sunday, August 27, 2017

فشار دژخیمان خامنه ای به زندانیان سیاسی اعتصابی در زندان اردبیل

زندانیان سیاسی تبعیدی اردبیل روز شنبه ۴ شهریور؛ سومین روز اعتصاب غذای خود را در حمایت از زندانیان سیاسی اعتصابی زندان گوهردشت کرج پشت سر گذاشتند.
زندانیان سیاسی اردبیل در پیامی اعلام کرده بودند که از تاریخ پنجشنبه دوم شهریور؛ دست به اعتصاب غذای هفت روزه در حمایت از خواسته برادران زندانی سیاسی اعتصابی خود در زندان گوهردشت می زنند.
از روز دوم شهریور؛ دژخیمان خامنه ای در زندان اردبیل...


No comments:

Post a Comment