Friday, August 11, 2017

مجتبی قطبی:‌ دادخواهیم و داد خواهیم ستاند

حسن روحانی رئیس جمهور حکومت جلادان روز سه شنبه فهرست وزرای پیشنهادی (به جز وزیر علوم) را برای اخذ رای اعتماد و تصدی ۱۷ وزارتخانه به مجلس ارتجاع ارائه کرد.
در این میان اگر چه نام هشت فرد عضو تازه کابینه محسوب می‌شوند اما در کل این دولت نیز متشکل از همان قماش جلادان قبلی هستند که سالها در جنگ و خونریزی، اعدام و شکنجه و غارت اموال ملی شریک و سهیم بوده‌اند.
اما قابل تاُمل اینجاست که وی، البته در پی تلاشهای مقاومت و...


No comments:

Post a Comment