Sunday, August 13, 2017

جنگ و جدال باندهای حکومتی و زهر شقه بر سر کابینه دوم آخوند روحانی

کشمکش بر سر وزیر زن و رو شدن عمق زن ستیزی آخوند روحانی
به دنبال فضاحت ترکیدن بادکنک «حقوق زنان» و قولهای آخوند روحانی در جریان نمایش انتخابات برای «بهره گیری از توان زنان فرهیخته در کابینه»، موج جدیدی از کشمکش بین باندهای موسوم به اصلاح طلب و اطرافیان آخوندی روحانی در گرفته است. در جریان این کشمکشها عمق زن ستیزی آخوند روحانی و شرکای سیاسیش برملا شده است. آنان به روش معمول دجالگرانه خود توپ راه نیافتن زنان رژیمی معتقد به ولایت فقیه به کابینه را در زمین خود زنان انداخته اند.
یک روزنامه حکومتی از باند موسوم به اصلاح طلبان تحت عنوان «شاید کدورت اصولگرایان دلیل عدم معرفی زن باشد» به نقل از صادق زیبا کلام نوشت: «احتمال دارد خود روحانی بنا بر مصالحی نخواسته ...


No comments:

Post a Comment