Friday, August 11, 2017

جمشید پیمان: باید از شب گذر کنی تا صبح

باید از شب گذر کنی تا صبح
در سرت شوری و شراری نیست؟
در دلت غیرِ یاس جاری نیست؟
خاک و خاکسترند همدمِ تو؟
در نگاهت گلی، بهاری نیست؟

در چنین راهِ پر فراز و نشیب
چند گوئی که ره سپاری نیست

چند گوئی که کاروان گم گشت
در مسیری که شه سواری نیست

سایه گسترده مهر در همه جا
موسم خفتن و خماری نیست...


No comments:

Post a Comment