Friday, August 11, 2017

ایران:‌ فراخوان نجات زندانیان سیاسی اعتصابی در زندان گوهردشت

مقاومت ایران نسبت به سلامت و امنیت زندانیان سیاسی اعتصابی در سلولهای انفرادی و بند چهار زندان گوهردشت هشدار می دهد و از عموم مراجع بین المللی حقوق بشر به ویژه کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، خواستار آن است که اقدامی عاجل برای نجات جان این زندانیان به عمل آورند.
آقایان ابوالقاسم فولادوند،‌ حسن صادقی،‌ سعید ماسوری،‌ رضا اکبری منفرد و جعفر اقدامی و امیر قاضیانی، خالد حردانی، زانیار مرادی و لقمان مرادی که در سلولهای انفرادی به سر می برند و شمار دیگری از زندانیان سالن ۱۰ بند ۴ در میان زندانیانی هستند که در اعتراض به اقدامات سرکوبگرانه علیه زندانیان سیاسی بند چهار زندان...


No comments:

Post a Comment