Monday, August 7, 2017

«دادرسی پادشاهان عجم»

«چنین گویند که رسم مَلَکانِ (=شاهان) عالمِ عَجَم (=ایرانی) چنان بوده است که روز مهرگان و روز نوروز پادشاه مَر عامّه (=مردم) را بار دادی (=اجاز می داد که در تالار بارِ عام بیایند) و هیچ کس را بازداشت نبودی (=جلوِ ورود کسی گرفته نمی شد).
و پیش، به چند روز (=چند روز قبل)، مُنادی فرمودی (=جارچی در همه جا اعلام می کرد) که ...


No comments:

Post a Comment