Thursday, August 10, 2017

مرگ مشکوک یک پناهجوی ایرانی در استرالیا- فراخوان به اقدام عاجل بین المللی برای حل بحران پناهجویان ایرانی در استرالیا

روز دوشنبه ۱۶مرداد (۸ اوت) جسد یک پناهجوی ایرانی به نام حامد شمشیری پور، در اردوگاه پناهجویان مانوس پیدا شد. بنا به گزارش رسانه های استرالیایی آثار جراحت در بسیاری از نقاط بدن این پناهجو مشاهده شده است.
استرالیا با نقض استانداردهای به رسمیت شناخته شده پناهندگی، این پناهجویان را که از جهنم سرکوب و فقر و فساد آخوندی گریخته اند به این اردوگاه در جزایر پاپوآ گینه نو فرستاده است و شرایط ضد انسانی به آنها تحمیل کرده است.
مقاومت ایران ضمن تسلیت به خانواده و دوستان آقای شمشیری و همدردی با پناهجویان ایرانی در اردوگاه مائوس، و با تأکید بر اینکه دولت استرالیا مسئول امنیت پناهجویان و پناهندگان است، جامعه جهانی...


No comments:

Post a Comment