Monday, August 28, 2017

بحران آب در ۱۶ استان ایران در حاکمیت آخوندی

وضعیت روبه رشد بحران آب در بسیاری از استان‌های کشور اکنون به موضوعی «امنیتی» در دیکتاتوری ولی‌فقیه تبدیل شده است.
در نبود برنامه‌های مدون و بلبشو در رژیم آخوندی و همچنین وجود باندهای مافیایی به‌ویژه مافیای آب که به موازات پروژه‌های مخرب نظامی اکنون بخش بزرگی از آب‌های زیرزمینی و طبیعی در ایران را به نابودی کامل کشانده است، باید به صادرات بی‌رویه آب آشامیدنی به خارج نیز اشاره نمود، امری که در نبود زیرساختارهای تولید آب، اکنون فشار را بر بخش‌های بزرگی از جامعه دوچندان...


No comments:

Post a Comment