Monday, August 7, 2017

۹۵ درصد قراردادهای کارگری در ایران موقت هستند

وجود بحران‌های متعدد در بخش‌های کارگری را اکنون می‌توان در اعتراضات روزانه و خیزش‌های این قشر محروم و استثمار شده در حاکمیت ولی‌فقیه به‌خوبی رؤیت نمود.
ابعاد این وضعیت وخیم که قریب ۱۱ میلیون کارگر را در برگفته، به حدی است که بسیاری از آنان در بهترین حالت در زیر خط فقر زندگی می‌کنند. حقوق‌های ناچیز، سرکوب، وجود قراردادهای سفید و موقت به موازات نبود بیمه‌های اجتماعی و درمانی و یا آسیب‌پذیری شدید کارگران محروم در محیط‌های کارگری و کارگاه‌ها تماماً گوشه‌هایی...


No comments:

Post a Comment