Thursday, August 31, 2017

کشیش روزنبوم: قتل عام سی هزار شهید ۱۹۸۸

سی هزار نفر، جان خود را فدا کردند، 
فدای سرزمین مادری و، 
 سرفرازی شان،
سی هزار نفر، جان خود را از دست دادند، 
 پس از تحمل رنج های گران زندگی، 

آه و افسوس که آنان دیگر نیستند.

سی هزار شهیدی که ما، 
 امروز به گرامی داشت یادشان، 
  گرد هم امده ایم، 
سی هزار شهیدی که توسط، 
 بربریت رژیم ایران، 
  بر زمین افتاده اند...

No comments:

Post a Comment