Wednesday, August 30, 2017

جمشید پیمان:‌ این پیکر مطهّر بالا بلندِ عـشـق!

با الهام از نام مجاهد شهید؛ حسین مدنی و به یاد پنجاه و دو شهید سرفراز در حمله ی جلادان حاکمیت آخوندی به شهر اشرف در دهم شهریور هزار و سیصد و نود و دو!
این عاشقی که سر به ره عشق داد و رفت 
زد پشتِ پا به این زمانه ی وارون، حسین ماست 

این گفته "نـــه" به ظالم خونخوار روزگار 
آن را نوشت با قلم خون، حسین ماست

این نور پاک حقیقت کزو شده ست 
یکسر عیان ضلالت غاوُون،حسین ماست* 

این تشنه لب که "واعطشا" بر لبش نَرُست
بی اعتنا به دجله و کارون، حسین ماست

این بی شکست مظهر "قد قامتِ" زمان...


No comments:

Post a Comment