Monday, August 7, 2017

بحران درون رژیم بر سر مراسم تحلیف آخوند روحانی و فضاحت صف کشیدن برای عکس گرفتن با موگرینی

عکس گرفتن پی درپی نمایندگان مجلس آخوندی با موگرینی در نمایش تحلیف آخوند روحانی، به مخاصمات درونی باندهای رژیم دامن زده است.
کیهان خامنه‌ای در صفحه اول خود با چاپ عکسهای سلفی موگرینی با اعضای مجلس رژیم با تیتر درشت و مسخره کردن دعاوی روحانی در نمایش تحلیف در مجلس ارتجاع نوشت: این نمایندگان می‌خواهند پاسخ مادر تحریمها را بدهند؟!
کیهان افزود: انتشار تصاویری از تقلای برخی نمایندگان موبایل به دست و ذوق‌زدگی آنها برای گرفتن سلفی با موگرینی در دل خود معنای تلخی را نهفته داشت و آن نمادی از واقعیت فرامتن...


No comments:

Post a Comment