Sunday, August 27, 2017

اذعان به ورشکستگی اکثر بانک های رژیم آخوندی

محمدرضا باهنر گرداننده باند موسوم به جامعه اسلامی مهندسین عصر روز شنبه به ورشکستگی بانکها اعتراف کرد.
وی گفت:‌ «اگر تراز واقعی بانک‌ها را دربیاوریم تعداد بالایشان ورشکسته‌اند و بانک‌های اروپایی می‌گویند توان بانک‌های شما کم شده است و نمی توانیم با آنها کار کنیم».
وی همچنین با اعتراف به این که صندوق های بازنشستگی دولت وضعشان بحرانی است, گفت: ما بالای ۸۵ درصد از حقوق بازنشستگان را از خزانه می دهیم در حالی که صدها صندوق بازنشستگی داریم ولی اکثر اینها از مرز ورشکستگی ...


No comments:

Post a Comment