Sunday, August 27, 2017

هلند - همبستگی با جنبش دادخواهی و با زندانیان سیاسی اعتصابی در زندان گوهردشت کرج

شنبه ۴ شهریور - هلند - لاهه - مقابل پارلمان هلند - تجمع جمعی از هواداران مجاهدین خلق ایران در همبستگی با جنبش دادخواهی قتل عام زندانیان سیاسی در ایران...


No comments:

Post a Comment