Sunday, August 13, 2017

بحران درونی رژیم آخوندی بر سر کابینه دور دوم آخوند روحانی

بحران درونی رژیم برسرکابینه دور دوم روحانی، باند آخوند شیاد را نیز فراگرفت.
محمود صادقی عضو مجلس رژیم از فراکسیون باند روحانی گفت: کابینه پیشنهادی مردم را دچار شوک کرد.
روزنامه حکومتی جمهوری اسلامی از باند روحانی نیز نوشت: برخی از وزیران برای این که بتوانند در دولت باقی بمانند به اعضای مجلس وعده‌هایی داده‌اند. همین روحیه باج‌دهی است که عده‌ای از نمایندگان را به باجخواهی تشویق کرده است.
اسدالله عسگراولادی از باند غالب نظام، در مقابله...


No comments:

Post a Comment