Tuesday, August 29, 2017

پدیده نوظهور فروش دستجمعی کلیه در حاکمیت غارتگر آخوندی

به یقین یکی از تبعات ناشی از سیاست‌های غارتگرانه در نظام آخوندی که اکنون به بروز فقر و فلاکت گسترده در میهن امان انجامیده است، همان پدید «فروش کلیه» است.
در حالی که در تمامی کشورها، خرید و فروش کلیه ممنوع است، اما این فاجعه انسانی در دیکتاتوری فاسد آخوندی نه تنها ممنوع نبست، بلکه فراتر از آن توسط ارگان‌های رسمی حکومت سازماندهی و نظارت می‌شود.
همچنین در این راستا باید به بروز فقر گسترده در جامعه به‌عنوان عامل اصلی این پدیده اجتماعی اشاره نمود، امری که در راستای شکاف عمیق طبقاتی، فساد، غارت و وجود باندهای مافیایی...


No comments:

Post a Comment