Tuesday, August 29, 2017

تولّد نخستین خط در دنیای کهن

 تولّد نخستین خط در دنیای کهن
خط تصویری نخستین خطی است که بشر اختراع کرد, برای نوشتن آنچه را که می اندیشید. خط «هیروگلیف» مصر کهن, خط تصویری است که سابقه اش به چهار هزار سال پیش از میلاد برمیگردد.
 این خط ویژه کاهنان و پیشوایان مذهبی مصر بود. یونانیان که از این تصویرها سردرنمیآوردند, آن را «هیروگلیف» (=نشانههای مقدّس) نامیدند.
 خط هیروگلیف را با قلم نی و مرکب سیاه یا قرمز بر روی «پاپیروس», که از ساقۀ نوعی نی...


No comments:

Post a Comment