Monday, August 28, 2017

فراخوان کمیته ایتالیایی پارلمانترها و شهروندان برای ایران آزاد درباره زندانیان سیاسی اعتصابی زندان گوهردشت

فراخوان برای نجات جان دهها زندانی سیاسی در ایران
رم ۲۷ اوت ۲۰۱۷ – کمیته ایتالیایی پارلمانترها و شهروندان برای ایران آزاد نگرانی عمیق خود را بخاطر شرایط وخیم ۲۱ زندانی سیاسی در اعتصاب غذا در ایران در زندان رجایی شهر کرج در شمال شرق تهران که نزدیک به یک ماه می شود ابراز می دارد.
 اقدام اعتراضی آنها بخاطر شرایط غیر انسانی است که در آن حبس بودند و رفتار سرکوبگرانه زندانبانان که در ۳۰ ژوئیه مانع برخورداری از وسایل شخصی خود (از جمله داروها ضروری) شدند و با خشونت از یک بند به بند سخت تری منتقل شدند. آنها زیر کنترل شدید و مانیتورینگ می باشند و دوربین های مدار بسته و...


No comments:

Post a Comment