Monday, August 7, 2017

تجمع اعتراضی بازنشستگان فولاد در اهواز و اصفهان

صبح روز یکشنبه ۱۵ مرداد بازنشستگان فولاد در اصفهان در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق تیر ماه اقدام به بستن خیابان نشاط در این شهر کردند.
در اهواز نیز روز یکشنبه بازنشستگان فولاد این شهر به اعتراض به پرداخت نشدن حقوق در مقابل مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد امور بازنشستگی منطقه خوزستان تجمع...


No comments:

Post a Comment