Sunday, August 13, 2017

همبستگی با جنبش دادخواهی قتل عام شهیدان ۶۷ در لاهه - فراخوان به محاکمه سران رژیم آخوندی

جمعی از هواداران مجاهدین خلق ایران در لاهه روز شنبه ۲۱ مرداد در حمایت از کارزار بین المللی جنبش دادخواهی قتل عام شهیدان تابستان ۶۷ یک تجمع در مقابل پارلمان هلند برگزار ...


No comments:

Post a Comment