Thursday, August 10, 2017

حاکمیت ولی‌فقیه- پدیده نوظهوری بنام «سالمندان کار»

رشد بحران‌های عظیم اقتصادی در حاکمیت فاسد و غارتگر ولی‌فقیه بیش از ده میلیون نفر مردم میهن امان را به زیر خط فقر مطلق برده است.
در تازه‌ترین نمونه خود به رشد و نمو پدیده‌ای نوظهور بنام «سالمندان کار» راه برده است. سالمندان کار همان جامعه بازنشسته کشور می‌باشند که به دلیل گسترش فقر و در سایه نبود حمایت‌های دولتی و رفاه شهروندی در حکومت چپاولگر خامنه‌ای همچنان اسیر بازار کار و استثمار مضاعف می‌باشند. بخش بزرگی از این جامعه را که اکنون در زیر خط فقر مطلق بسر می‌برند، اکنون در جای جای شهرهای ایران می‌توان در مشاغلی همچون دستفروشی در معابر، کولبری، باغبانی، سرایداری و...


No comments:

Post a Comment