Thursday, August 31, 2017

همبستگی و حمایت کمیته آلمانی همبستگی برای ایران آزاد با زندانیان سیاسی اعتصابی

همبستگی و حمایت کامل و دردمندانه ما شما را همراهی میکند.
کمیته آلمانی همبستگی برای ایران آزاد، تجمعی از نمایندگان پارلمانهای فدرال و ایالتی، حقوقدانها و فعالان حقوق بشر از جامعه مدنی آلمان، همبستگی و قدردانی کامل خود را نسبت به اعتصاب غذای قهرمانانه شما در کشوری که تمامی استانداردهای بین المللی در خصوص شرایط حبس را بیرحمانه زیرپامیگذارد و نشان داده که هیچ اهمیتی برای ارزشهای جامعه جهانی قائل نیست، ابراز میدارد.
ما مدتهاست که شما را در وضعیتی که هستید همراهی میکنیم و از حامیان و ...

No comments:

Post a Comment