Tuesday, August 29, 2017

پاره کردن عکس خامنه ای توسط زندانی سیاسی مهدی فراحی شاندیز در بیدادگاه کرج

زندانی سیاسی مهدی فراحی؛ روز دوشنبه ۶ شهریور در اعتراض به پرونده سازی های مجعول؛ در بیدادگاه کرج دست به اعتراض زد و اقدام به شکستن قاب عکس خامنه ای و پاره کردن عکس وی کرد.
پس از پاره کردن عکس خامنه ای گردانندگان بیدادگاه رژیم در کرج با نگرانی و ترس حاضرین را بیرون کردند و اجازه ندادند ناظر ادامه وضعیت باشند.
از وضعیت این زندانی سیاسی پس از این اقدام شجاعانه؛ اطلاعی در دست نیست.
دژخیمان خامنه ای این زندانی سیاسی را روز دوشنبه ششم شهریو...


No comments:

Post a Comment