Monday, August 28, 2017

تجمع اعتراضی بازنشستگان صنعت فولاد در مقابل مجلس آخوندی

بازنشستگان صنعت فولاد امروز در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق عقب افتاده خود مقابل مجلس آخوندی تجمع کردند.
تجمع کنندگان خواستار پرداخت به موقع حقوق و موقعات خود بودند بودند. خاطرنشان می شود صبح روز یکشنبه ۵ شهریور نیز بازنشستگان صنعت فولاد که از شهرهای مختلف به تهران آمده بودند در مقابل دفتر آخوند روحانی تجمع اعتراضی برگزارش کردند و خواستار رسیدگی به مطالبات خود...


No comments:

Post a Comment